ELKE TIJD HEEFT ZIJN VRAAGSTUK, DOOR DE OPLOSSING WAARVAN DE MENSHEID VOORWAARTS GEHOLPEN WORDT.

Als uitvinder van de zonnewijzer wordt gewoonlijk genoemdde Chaldeeër Beronsuswiens vinding door de Griekse wiskundige Anaximander 500 v.Ch aanmerkelijk is verbeterd.

Zonnewijzer De 4de eeuw: een astrolabium (uit het Latijn: aster is ster, labo is werken, nemen of opnemen, astrolae is een "sterrenopnemer") is een toestel waarmee plaats en hoogte van een hemellichaam kan berekend worden als functies van de tijd. Het astrolabium was 1200 jaar lang het voornaamste instrument voor navigatie. Van de oudheid tot en met de Middeleeuwen was een uurwerk de ingewikkeldste machine die er bestond.

De invoering van gelijke uren was een probleem. Met de verspreiding van de klok vond een hervorming plaats die belangrijk was voor de omgang met tijd enmet klokken. Voordat er mechanische klokken bestonden, werd de dag ingedeeld in twaalf gelijke delen. Omdat de lengte van de dagen per seizoen verschilt, varieerden dus ook de uren. Doordat in steeds meer steden een klok in de toren hing, werd de dag ingedeeld in twaalf gelijke uren. Dat bevorderde op zijn beurt weer de groei van het aantal klokken, omdat een belangrijke belemmering weggenomen was. Het gevolg was, dat mensen niet meer op de zonhoefden tevertrouwen om te zien hoe laat het was. Ze konden uitgaan van het mechanische uurwerk, en de behoefte aan uurwerken nam dus toe. Naast kloosters en stadsbesturen gingen in de veertiende en vijftiende eeuw ook het hof, de adel en de welgestelde burgerij gebruikmaken van de mechanische klok. De functie was niet alleen meer om mensen op te roepen voor gebeden en kerkdiensten.

De grote steden waren centra van rechtspraak en handel. Er kunnen meer afspraken in een dag gemaakt worden als die dag keurig is ingedeeld in vaststaande uren.Ca 996:Leo den Wijsgeer lukt het een uitmuntend uurwerk te vervaardigendat nog werd overtreffen door het uurwerk dat Gerbertus, later paus Sylvester II, omstreeks het jaar 996 uitvond, waarin voor het eerst de "raderen" werden toegepast.

De spillegang is het oudste en het langst gebruikte regelorgaan van uurwerken waar later de slinger en wéér later de spiraalveer aan toegevoegd werd.1420-40: uitvinding van de veeraandrijving. In Rome zijn de torenvormige, rechthoekige pendules bekend met veeraandrijving via trommel, darmsnaar en snek, spillegang en balanswiel. De wijzerplaat is verticaal aangebracht.Ca1509: het oudste bekende pendule met horizontale wijzerplaat. Een gedeelte daarvan bevindt zich in het Bayerisches-Nationalmuseum te Munchen.

Het mechaniek van het uurwerk werd steeds verder verfijnd. In de zestiende eeuw was de klok al zo klein geworden dat hij met gemak in huis gezet kon worden, mede door uitvinding van het uurwerk met snek, die aandrijving door een opwindbare veer mogelijk maakte. Dit paste prima in de Renaissance, er ontstond een grote markt voor particuliere uurwerken. Individualisering was oorzaak en gevolg: tijd werd steeds meer als persoonlijk bezit gezien, dat met een eigen uurwerk moest worden gemeten. Tegelijkertijd versterkte een uurwerk het gevoel van eigenwaarde.

Belangrijke mensen als prinsen en patriciërs lieten zich op staatsieportretten afbeelden met op de achtergrond hun uurwerk. Dat geeft twee dingen aan: dat de persoon belangrijk is, en dat hij iemand is voor wie de tijd belangrijk is, wat wil zeggen dat zijn tijd kostbaar is, en dat hij dus wel iemand van aanzien moet zijn. Het bezit van een uurwerk geeft aan dat iemand deel uitmaakt van de nieuwe, gewichtige wereld. In de zestiende eeuw werd met de invoering van gelijke uren slechts het begin gemaakt van de ontwikkeling naar de maatschappij die we nu kennen, waarin tijd onmisbaar is geworden. De tijdcoordinatie was nog lang niet zoals wij die nu kennen, waarin tijd onmisbaar is geworden. De gemeten tijd werd alleen gehanteerd in de steden, door de bovenste lagen van de bevolking (en een heel enkele arbeider). Op het platteland werd nog altijd de zon gebruikt als tijdwijzer.

Elke stad kende een andere tijd. Er waren weliswaar mechanische uurwerken, maar die moesten nog op tijd gezet worden aan de hand van de zon en de sterren, die vanaf elk punt op aarde gezien op een andere manier aan de hemel staan.

Oktober 2009: Brittendenken op een schilderij de oudste afbeelding van een horloge ontdekt te hebben.Wetenschappersvermoeden dat er sprake is van Cosimo I de Medici, de graaf van Florence, met een gouden horloge in zijn hand.

Het kunstwerk is vermoedelijk in 1560 gemaakt. Het Museum van Wetenschap in Londen houdt een tentoonstellingvan klokken en horloges. Daarom werd het portret van de graaf uit het depot gehaald en onderzocht. Het werk bleek ca 450 jaar oud en daarmee het oudste waar een horloge op staat (AD 19-10-2009).Ca 1510:Peter Henlein (1479 aldaar, augustus 1542) uit Neurenberg (D) was een Duitse klokkenbouwer en slotenmaker. Hij bouwde tussen 1504 en 1508 het eerste draagbare horloge. Dit Taschenuhr kon 40 uur blijven lopen voordat het moest worden opgewonden.

Bouwt kleine uurwerkenin muskusballen om aan het lichaam te hangen. Ze werden gedragen aaneen riem. In een oorkonde uit 1524 wordt dit vermeld. Zijn klokken kunnen worden gezien als de eerste horloges. De uitvinding van het veermechanisme was cruciaal voor draagbare klokken. De Duitser Peter Henlein uit Neurenberg maaktevoor het eerst draagbare klokken met een veermechanisme. In plaats van de latere ronde vorm, maakte Henlein de behuizing ovaal. Ze werden dan ook 'Neurenbergse eieren' genoemd. Ze waren alleen voorzien van een uurwijzer: het mechanisme was nog te onnauwkeurig voor een minutenwijzer.Die onnauwkeurigheid had meerdere oorzaken. Het uurwerk werkte voornamelijk goed als het plat op een tafel lag en de balans horizontaal konbewegen. Verder ondervond het horloge wrijving door de gebrekkige wijze waarop de tandwielen en andere onderdelen van het horloge warenafgewerkt. Dit maakte dat het horloge een stijve hoofdveer nodig had omdat de wrijving moest worden 'overwonnen'. Zo'n hoofdveer oefende meerkracht uit als hij volledig was opgewonden, waardoor het horloge dan te snel liep. De stakfreed werd ingebouwd om dit probleem op te lossen.

1548:halsuurwerk van slotenmaker Caspar Werner (1528-1557).Snek: Het grootste probleem waar de horlogemakers van die tijd mee kampten was de horloges niet alleen te laten lopen, maar om ze ook geli­jk te laten lopen. De Zwitserse mecanicien Jacob Zech wierp zich op dit probleem en kwam in 1525 met een oplossing. Deze oplossing werd nog verbeterd door een andere Zwitser met de naam Gruet: de snek, een mechanisme dat een grote weerstand levert als de veer strak opgewonden is.

Terwijl de veer afloopt draait het mechanisme mee, waardoor de weerstand minder wordt. De krachten die worden uitgeoefend op het daadwerkelijke tijdmechanisme bijven zo gelijk.Behalveeen sieraad werd een horloge nu ook een apparaat waarmee echt de tijd kan worden aangeduid. De vraag naar Zwitserse horloges nam toe en veel handwerkslieden maakten kleine onderdelen die vervolgens door een producent werden samengevoegd tot horloges.

In de 17e eeuw ontstond de behoefte aan een nauwkeurig uurwerk om op zee te kunnen navigeren.

De eerste enigszins betrouwbare mechanische klokken werkten met een slinger. Omdat hierbij de klok stil moet hangen of staan, is zo'n klok niet bruikbaar op zee of in horloges.De breedtegraad kon eenvoudig en betrouwbaar worden bepaald aan de hand van de hoogte van sterren boven de horizon, maar de lengtegraad was alleen meetbaar door het vergelijken van de lokale tijd. Door het vergelijken van de lokale tijd met de standaardtijd van een Europese meridiaan (meestal Parijs of Greenwich) kon een zeeman bepalen hoe ver hij oostelijk of westelijk van deze meridiaan was verwijderd. Deze meting was soms verre van accuraat waardoor de meeste land- en zeekaarten van de 15e eeuw tot ongeveer 1800 wel precieze breedtegraden maar onjuiste lengtegraden hebben. Als de klok een minuut verkeerd staat, betekent dat in de tropen al een afwijking van 28 kilometer! Een nauwkeurig uurwerk (chronometer)is dan ook een belangrijk navigatie-instrument. Dit uurwerk mag bovendien niet gevoelig zijn voor de schommelingen van het schip. Die laatste eis geldt ook voor horloges.

1675:toepassing van de spiraalveer ( Christiaan Huygens).Voordat horloges echt konden worden gebruikt als hulpmiddel bij het schieten van sterren en navigeren moesten ze veel nauwkeuriger worden gemaakt. Normale klokken waren zo precies doordat ze gebruik maakten van een slinger.Christiaan Huygens maakte een constructie waarbij de veer een balanswiel heen en weer liet draaien: eenzelfde soort heen en weer gaande beweging als een slinger maakt. Het zou nog bijna 100 jaar duren voordat dit principe algemeen werd toegepast.

Dit had verschillende oorzaken. Hetmaken van de onderdelen was nog steeds handwerk en ook kennisoverdracht verliep veel trager. De kennisoverdracht ging zelfs zo langzaam dat ene Julien Le Roy 100 jaar later dezelfde ontdekking deed, zich niet bewust zijnde van het feitdat zijn uitvinding al 100 jaar oud was.Hooke: Rond het jaar 1675 kwam ookde Engelsman Hooke, afzonderlijkvan de Nederlander Huygens, opdit idee.1687:Engels uurwerk met repetitieslagwerk1704:Nicholas Facio de Duillier (Fatio) werkzaam in Londen, heeft een idee om gaten in stenen te maken voor de lageringen voor horloges en neemt met Pierre Da Baufre een patent hierop.Het werd niet gebruikt ter versiering, maar voor het opheffen van wrijving in het uurwerk en om de duurzaamheid te vergroten. Veelal worden hiervoor robijnen of saffierkristallen gebruikt. In plaats van draaiende onderdelen in een metalen omhulsel te laten draaien, wordt een heel klein gaatje geboord in de steen. Het metalen onderdeel ondervindt veel minder wrijving. Er is dus veel minder olie nodig in het horloge. Door de hardheid van de edelstenen treedt er bovendien veel minder slijtage op aan de draaiende onderdelen.

Ca1725: George Graham(7 July 1673 - 20 November 1751) Hij was geboren in Kirklinton, Cumberland. Graham verliet Cumberland in 1688 voor Londen om met zijn mentor Thomas Tompion te werken. Later zalhij met Elizabeth Tompion trouwen, het nichtje van Thomas Tompion. Hij vindt de cilindergang uit(gebaseerd opeen uitvinding van Thomas Tompion(1639-1713),die in1695 hierop patent aanvraagt).

1747: Abraham-Louis Brequet (Neuchâtel, 10 januari 1747 Parijs, 17 september 1823) was een Franse horlogemaker van Zwitserse afkomst. Hij wordtgezien als de grootste allertijden en vond vele verbeteringen voor horloges uit, waaronder de tourbillon (1801) en het schoksysteem.

Breguet ontwierpondermeer fraaie kasten voor zijn pendules. Zijn kleinzoon Louis Breguet was eveneens een maker van uurwerken.

Ca 1757:Thomas Mudge( 1715-1794) past de vrije ankergang als eerste toe.

1762: John Harrison werd vermoedelijk geboren in of bij Foulby bij Wakefield, (Yorkshire) 24 maart 1693 - Londen, 24 maart 1776, is de uitvinder van de chronometer, het eerste instrument dat altijd de juiste tijd aangeeft (ook op zee). Bekend is dat hij gedoopt werd op 31 maart 1693 in Foulby.In het begin van de 18e eeuw was er grote behoefte aan een methode waarmee, ook op volle zee, de juiste lengtegraad bepaald zou kunnen worden (de breedtegraad kon al bepaald worden met bijv. een sextant). Het Engelse parlement had, in 1762, een beloning uitgeloofd van 20.000 pond voor diegene die als eerste een betrouwbare methode zou uitvinden.Toen Harrison 21 was, hoorde hij van deze beloning. Harrison, die vanaf zijn jeugd al gefascineerd was door klokken, beredeneerde dat de juiste lengtegraad afgeleid kon worden van het tijdsverschil tussen de lokale tijd en de standaardtijd in Greenwich. Hij trachtte daarom een klok te maken, die onafhankelijk van omgevingscondities (onder andere temperatuur, luchtvochtigheid en slingerbewegingen van het schip), altijd de goede tijd aan zou geven. Na drie voor die tijd al zeer accurate klokken (die echter te groot, te duur of te zwaar waren) voldeed zijn vierde klok aan de eisen. Hij ontving het prijzengeld pas in 1773, drie jaar voor zijn dood. In 1749 ontving hij reeds de Copley Medal. De uitvindingen van John Harrison zijn vandaag de dag nog steeds van groot belang. Hij wordt ook wel 'de vader van de moderne navigatie' genoemd. In 1969, bij de eerste maanlanding, bedankte Neil Armstrong hem omdat hij het mogelijk had gemaakt de aarde te 'ontdekken' en daarna ook de maan.

1770:Louise Perrelet bouwt het eerste zelf opwindbare horloge, dat door Breguet wordt verbeterd tot een bruikbaar product.Vervolgens werkten zowel Franse als Zwitserse horlogemakers aan het reduceren van de wrijving. Dit zorgde ervoor dat de snek van Gruet uit de horloges kan worden verwijderd. Al snel werd elk horloge op deze manier gemaakt. Alleen de Engelsen bleven hieraan nog lang vasthouden. Dit kostte hen het aanzien dat zij hadden als horlogemakers.1780:Ferdinand-Berthoud bouwt de eerste chronometer met veer.

Patek Philippe: Het polshorloge werd uitgevonden door Patek Philippe aan het einde van de 19e eeuw. Het werd toen voornamelijk gezien als een sieraad voor vrouwen. Echter, in 1790 vermeldt een rekeningenboek van de Geneefse horlogemakers Jacquet-Droz en Leschot al een horloge dat bevestigd werd aan een (vrouwen)armband. Aan het begin van de 20e eeuw ondervond de Braziliaanse uitvinder Alberto Santos-Dumont problemen met het aflezen van de tijd als hij vloog. Hij vroeg aan Louis Cartier, een bekende van hem, om een horloge dat makkelijker te gebruiken was. Cartier gaf hem een horloge met een leren horlogeband. Gezien de populariteit die Cartier genoot in Parijs, verkocht hij ook andere van deze horloges aan mannen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen officieren in het leger er achter dat het makkelijker was om snel een blik op het polshorloge te werpen, dan om een zakhorloge tevoorschijn te halen. Daarbij kwam dat een steeds groter aantal officieren sneuvelde in de strijd. Zij werden vervangen door soldaten die geen zakhorloges hadden. Die misten de financiële middelen om een zakhorloge te kopen en waren dus afhankelijk van wat het leger hun aanbood als horloge.

Dit, samen met de toenemende behoefte van de verschillende legeronderdelen om op dezelfde tijdstippen hun acties uit te voeren, zorgde ervoor dat het legerzijn officieren voorzag van betrouwbare, maar goedkope, in massa geproduceerde horloges. Na de oorlog mochten de Europese en Amerikaanse officieren hun horloges houden. Hiermee droegen zij bij aan het populairder worden van de polshorloges.

1840:Alexander Bain (1811-1877) vindt de eerste elektrische klok (Patent 8783) uit.1879: Albert Einstein (Ulm, 14 maart 1879 - Princeton (New Jersey), 18 april 1955) was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige en uitvinder. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis.Minkowski-ruimtetijd: In de natuurkunde en de wiskunde is de Minkowski-ruimte de ruimtetijd waarin Einsteins relativiteitstheorie is geformuleerd. In deze context worden de drie gewone ruimte-dimensies gecombineerd met één enkele tijds-dimensie tot een vier-dimensionale variëteit die de gehele ruimtetijd voorstelt. De Minkowski-ruimte is genoemd naar de Duitse wiskundige Hermann Minkowski. Er zijn overeenkomsten aan te wijzen tussen de begrippen ruimte en tijd. Een gebeurtenis heeft behalve een plaats ook een tijdstip, en evenzo kan een object bepaalde afmetingen in de ruimte hebben, maar ook in de tijd indien het gedurende een bepaalde duur bestaat. Omdat de ruimte uit drie dimensies bestaat, wordt tijd wel eens de vierde dimensie genoemd. Een gebeurtenis heeft aldus een 'positie' in de ruimte-tijd. In de natuurkunde is het op deze manier samen beschouwen van ruimte en tijd soms praktisch.

1903: Piaget SA wist het dunst mechanisch uurwerk aller tijden te maken: het is maar 3,5 mm 'dik'! Audemars Piguet is een Zwitsers horlogemerk dat het dunste zakhorloge aller tijden wist te produceren.

1929: Het kleinste uurwerk aller tijden meet 14x4,8x3,4 mm en bestaat uit 98 onderdelen. Het wordt nog steeds gemaakt.

1953:het stemvorkhorloge gepatenteerd door Bulova (No 312290 19 juni 1953).1956:Patek Philippe produceerthet eerste prototype van een geheel elektronische kwartsklok.Seconde: Het woord seconde is afkomstig van het Latijnse pars minuta secunda dathet tweede kleine deel betekent. Voor een deel heeft dat betrekking op het zestigtallige stelsel zoals dat in Babylon in gebruik was. Men verdeelt nog steeds uren en booggraden eerst in 60 minuten (dat wil zeggen kleine deeltjes) en deze weer in 60 seconden (tweede kleine deeltjes). Het woord heeft een betekenis in de natuurkunde, de wiskunde en de muziek. De definite van de seconde is sinds 1967: de tijd waarin 9.192.631.770 trillingen plaatsvinden in microgolfstralingdie uitgezonden wordt door het atoomcesium-133. Seconde als tijdseenheid: de seconde is een oude eenheid. De oorspronkelijke definitie van de seconde is gebaseerd op de definitie van een etmaal. Om de seconde te standaardiseren werd een gemiddeld etmaal gedefinieerd en de seconde werd één 86400ste daarvan (= 60 x 60 x 24).Deze definitie voldeed prima, totdat astronomen erachter kwamen dat ook de gemiddelde dag niet zo constant is als men zou willen.

De aarde draait namelijk steeds langzamer. In 1956 werd door de Internationale Commissie voor Maten en Gewichten de gemiddelde dag van het jaar 1900 als de officiële uitgeroepen en de seconde werd gedefinieerd als één 31 556 925,9747ste van dat jaar. Deze definitie was niet handig, want niemand kon meer meten hoe lang het jaar 1900 precies geduurd heeft. Door de introductie van de atoomklokken werd het mogelijk de seconde uiterst nauwkeurig te definiëren. De hierboven genoemde atomaire definitie is in 1967 internationaal vastgelegd.

Sindsdien worden er af en toe schrikkelseconden aan de officiële tijd toegevoegd om ervoor te zorgen dat deze in de pas blijft lopen met de draaiing van de aarde. De seconde is het één zestigste deel van een minuut, een minuut het één zestigste van een uur, en een uur is het één vierentwintigste deelvan een etmaal. De duur van een etmaal kan echter variëren omdat die afhankelijk is van twee opeenvolgende hoogste zonnestanden die o.a. bepaald wordt door de niet-cirkelvormige aardbaan. Atoomklok cesium-133; De klokken die hierop gebaseerd zijn werken als volgt. Een bundel radiogolven met ongeveer de juiste frequentie ( dus het juiste aantal trillingen per seconde) bestraalt een wolkje cesiumatomen, terwijl de frequentie steeds wat wordt gevarieerd. De frequentie waarbij de meeste cesiumatomen de radiostraling absorberen is de juiste. Na 9.192.631.770 van de bijbehorende trillingen is er een seconde voorbij. Zo wordt een minder nauwkeurige klok, de radiozender, voortdurend gestuurd ( gelijk gezet in feite) door de meer nauwkeurige standaard.

De laatste ontwikkeling van de cesiumklok was de koeling van de wolk cesiumatomen tot vlakbij het absolute nulpunt: min 273 graden C. De cruciale frequentie is dan des te preciezer te vinden.1980:een van de duurste horloges ooit, bezet met 118 diamanten, kost $9.000.000.

1982:Swatch presenteert het eerste horloge.1

985:Junghans presenteert het prototype radio-controled klok op de Basel-Fair.

1992: het meest gecompliceerde polshorloge heeft 750 onderdelen en 21 functies, waaronder een tourbillon.2000:

Nieuw tijdperk: De horloges zoals die rond 1800 werden gebouwd, wijken niet veel af van de mechanische horloges die anno 2011 worden gebouwd. De eerste grote verandering vond plaats in het midden van de 20e eeuw. In 1957 werd een elektrisch horloge gemaakt. In plaats van een veer voorzag een batterij het mechanisme van de kracht om de wijzers rond te draaien. In de jaren '60 werden de eerste kwartshorloges geproduceerd. Deze maakten gebruik van een oscillerend kwartskristal als tijdgever. In de jaren zeventig kwamen de eerste digitale horloges op de markt. Deze toonden de tijd met cijfers in plaats van wijzers.

De exacte tijd is nu beschikbaar. Deze "wedstrijd" is gelopen: de exacte tijd staat op de telefoon! Nu zijn de mechanische horloges weer helemaal terug van weg geweest,ondanks het feit datze niet op tijd lopen. Ook mechanische horloges met slechts één wijzer zijn populair. Het design van MeisterSinger is een copy van het éénwijzeringe zakhorloge van Brequet uit het eind van de 18e eeuw. Momenteel draagt men een horloge met een ander doel. Men is op zoek naar een horloge dat de beleving van techniek en design in zicht draagt. Tevens speelt status en emotie een belangrijke rol.

2007: presentatie van de eerste serie "Willem van den Berg" Skyline horloges in 's-Hertogenbosch.

2008: presentatie van 2 nieuwe "Willem van den Berg" horloges die een ode zijn aan de horlogemakers uit de 17e eeuw. Het "Pont de Verge" dameshorloge

met een handgegraveerde wijzerplaat en het "Champlevé Cadran" herenhorloge.

Door dit heel eigen 'gezicht', wordt bevestigd dat deze horloges thuishoren in de Haute Horlogerie. De eerste18 krt. gouden chronograafmet achterin zichtbaar een 19de eeuws ornament verwerkt.

2008: presentatie van de eerste nieuwe generatie kunstklokken,eenmoderne klok gemaakt door Nederlandse kunstenaars.

Dutch design dus in de klokken! "Horen,Zien en Zwijgen" Colet van den Berg Tijd=beweging=leven=overleven=planning=actie=beweging=tijd

mei 2009: Champlevé ajour dameshorloge. Hier kunt een horloge laten maken met een persoonlijk thema in de wijzerplaat!

Een voorbeeld van mijn allernieuwste, costum made, stalen "Pont de Verge ajour" dameshorloge. De persoonlijke initialen van een echtpaar "A & F", zijn verwerkt in de arabesken van de handgemaakte zilveren wijzerplaat op geblauwd staal, met gouden wijzers die in Gotische stijl is uitgevoerd. Achterin wederom een verassend unieke, antieke spillekloof met een diamant daarin verwerkt. Een zeer persoonlijk en dus uniek horloge, ook als eventueel cadeau. Soortgelijken horloges worden ook in herenmodellen gemaakt met een automatisch uurwerk.

19 dec. 2009: pesentatie nieuwe skylinehorloge Rotterdam in Hotel New York.

6 maart 2010: Haute Technique: 'Atoomklok nog preciezer'. In de VS is een techniek ontwikkeld dietijd kan meten met een nauwkeurigheid van één seconde op 3,7 miljard jaar. Dat is bijna de ouderdom van de aarde. Het onderzoekis gedaan aan het "Nastional Institute of Standards and Technology" in Boulder,Colorado. De gangbare cesiumklokken, waarop de internationale standaard van de tijd is gebaseerd, lopen één seconde in de 100 miljoen jaar voorof achter. De definite van de seconde is sinds 1967: de tijd waarin 9.192.631.770 trillingen plaatsvinden in microgolfstraling, uitgezonden door het atomcesium-133.Maart 2011

Ook dit jaar is de verkiezing het "horloge van het jaar 2011" weer georganiseerd door horlogemagazine 0024/Horloges.

Deze keer hebben wij het gouden/stalen herenhorloge "Champlevé Cadran" van Willem van den Berg ingezonden. Het horloge is genomineerd in categorie 2 (€3,000 - €10,000). Voor het eerst kan het publiek nu ook stemmen!

April 2010 Chronograaf voor de : Club van 11"

April 2013 Kroningshorloge ter herinnering aan de kroning van Willem Alexander.

Oktober 2013 Lifetimehorloge custommade met compartimentnachterin het horloge voor een haarlok of symbolisch wat as, als gedenkhorloge.

Presentatie van het lifetimehorloge op de International Funeral Award waar het 3 awards in de wacht sleept.

Naar boven >